Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Organisatie

Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (Stichting KOMT) kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

Het College van Bestuur bestaat uit één persoon. Deze bestuurder draagt op basis van de statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

De bestuurder en de Raad van Toezicht worden secretarieel ondersteund door het bestuurssecretariaat. De bestuurder stuurt de directeuren aan van de negen scholen en is tevens voorzitter van het directeurenberaad.

Iedere school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie op de school.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders en personeelsleden. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl