Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

is er op gericht dat van alle personeelsleden van Stichting KOMT op basis van hun verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij de uitvoering van het stappenplan dient men de Wet betreffende de Persoonsgegevens, de Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet op het Primair Onderwijs in achtte nemen.

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling of het gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, dient men direct advies te vragen aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. Indien men op basis van de gemelde signalen tot de conclusie komt dat er direct noodzakelijke acties dienen te worden ingezet, dan kan men direct officieel een melding kindermishandeling of huiselijk gewelddoorgeven.

In noodsituaties kan overigens ook contact opgenomen worden met de Raad voor de Kinderbescherming, met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de locale politie.

Om kindermishandeling en huiselijke geweld tijdig te signaleren en om de noodzakelijk maatregelen te treffen is er een stappenplan ontwikkeld.
Klik hier voor het volledige protocol.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl