Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Klachtenregeling

Alle personen die op één of andere wijze bij de scholen betrokken zijn kunnen van de mogelijkheid gebruik maken een klacht in te dienen. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, geweld en pesten, discriminerend gedrag en seksuele intimidatie.
De klager dient eerst contact op te nemen met degene op wie de klacht betrekking heeft en als dat niet voldoet met de directie van de school. Meestal worden de klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen betrokkenen opgelost. Bent u echter van mening dat de klacht niet binnen de school kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon op de school. Deze vertrouwenspersoon, in de meeste gevallen is dat een groepsleerkracht,  staat vermeld in de schoolgids en / of de schoolwebsite. Deze vertrouwenspersoon kan u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon die namens de stichting uw klacht behandeld en met u bespreekt of de klacht in goed overleg kan worden opgelost. Is dat niet het geval dan bepaalt de klager of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient. Stichting KOMT is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in Noord-Nederland. Deze commissie handelt volledig onafhankelijk van de betrokken partijen.

Informatie vertrouwenspersoon

Meer informatie over onze interne- en externe vertrouwenspersoon vindt u hier.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl