Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Aanmeldingsbeleid

Ouders die hun kind aan willen melden en vooraf informatie over de school willen kunnen op elk moment in het jaar een afspraak maken met de directeur van de school. U bent van harte welkom.

Leerlingen zijn vanaf de leeftijd van 4 jaar toelaatbaar tot de basisschool. Het verzoek tot inschrijving op een school geschiedt op basis van kalenderleeftijd. Na aanmelding volgt inschrijving op de door ouders/verzorgers gewenste school. De ouders verstrekken daarbij de gevraagde gegevens, inclusief onderwijsnummer van het kind en –indien daartoe bereid- de eigen opleidingsgegevens.

Kinderen die afkomstig zijn van andere scholen en ook van speciale scholen worden ingeschreven als een door de vorige school en ouders/verzorgers volledig en ondertekend onderwijskundig rapport is overhandigd.

Leerlingen met een handicap zijn ook toelaatbaar binnen onze scholen. Voor hen is er echter een aanvullend en in die zin speciaal traject. Aan ouders/verzorgers van deze kinderen wordt altijd gevraagd informatie en -voor zover aanwezig- documenten te verstrekken over de  ontwikkeling  van hun kind. Na een procedure waarbinnen zorgvuldige afweging plaatsvindt, neemt de directeur van de school een beslissing tot plaatsing en meldt dit tenminste schriftelijk aan de ouders. Het kan er ook toeleiden dat de directeur aangeeft dat hij na inwinning van advies bij derden van mening is dat het aangemeld kind de draagkracht van de school te boven gaat. In dat geval en als de ouders niet willen meewerken aan de procedure om ontwikkelingsgegevens extern te verkrijgen, zal de directeur formeel de leerling niet inschrijven en het verzoek tot inschrijving neerleggen bij het bestuur. Hiertegen is in principe beroep door ouders mogelijk.

Meer informatie kan de directeur van de school u verstrekken.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl