Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Opbrengstgericht werken

Binnen de scholen van Stichting KOMT is de laatste jaren de focus op opbrengstgericht werken meer aanwezig dan ooit te voren. Dit roept de vraag op of de jaren daarvoor er niet opbrengstgericht gewerkt werd. Ik verwacht van wel, want de kwaliteit van ons onderwijs is immers zo ver ik weet nooit in het geding geweest.

Opbrengstgericht werken is in 2008 in het Nederlandse onderwijs geïntroduceerd met het argument dat het leidt tot hogere kwaliteit van het onderwijs en hierdoor tot betere resultaten. De ambitie om in het onderwijs meer opbrengstgericht te werken is afkomstig van het kabinet Balkenende IV en is door navolgende kabinetten overgenomen.

Lees meer ...__
_______________________________________________

Ouderparticipatie: Veeleisende klant of partner?

Ouderparticipatie is een groot goed in het Nederlandse onderwijssysteem. Niet alleen groepsleerkrachten, maar ook ouders zijn cruciaal bij de ontwikkeling en het leren

van kinderen. Ouderparticipatie levert doorgaans een goede bijdrage aan de pedagogische (de ontwikkeling van kinderen), organisatorische (de ouderraad) en democratische aspecten (de medezeggenschap) van het primair onderwijs. Een goede dialoog met ouders leidt tot betere relaties met ouders en een beter gebruik van hun kwaliteiten en netwerken. Het leidt tot minderschooluitval,  hogere leerprestaties, een beter imago van de school en minder incidenten. Als we kijken naar de dagelijkse praktijk dan hebben we een behoorlijke traditie met elkaar opgebouwd in de ouderbetrokkenheid met betrekking tot de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Lees meer ...
_______________________________________________

Verantwoording afleggen over de onderwijskwaliteit

Organisaties in het publieke domein dienen zich te verantwoorden omdat ze doorgaans gefinancierd worden met overheidsgeld. Verantwoording afleggen aan de samenleving over hoe er met het geld is omgegaan en de geleverde kwaliteit lijkt niet meer dan logisch. Dat geldt uiteraard ook voor onderwijsorganisaties. Maar dan wel op een juiste manier.

Al sinds jaar en dag legt het primair onderwijsveld rekenschap af in de vorm van jaarverslagen hoe we met het geld uit de lumpsum zijn omgegaan. Daarnaast verantwoorden we ons tegenover o.a. ouders en de onderwijsinspectie over de onderwijsresultaten. Daarvoor gebruiken we verschillende instrumenten waaronder het leerlingvolgsysteem. Een prima zaak.

Lees meer ...
                                                                                                                                       

 

Borgen van goed onderwijs

Binnen de Raad van Toezicht staan we voor een aantal mooie uitdagingen. Een belangrijke
uitdaging is de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht. In de afgelopen periode is de omvorming geweest van bestuur naar Raad van Toezicht. Dat vraagt om andere taken en verantwoordelijkheden, met daarbij behorende werkprocessen en instrumenten. Daar zijn al mooie slagen in gemaakt. Maar we zitten niet stil en willen ons blijven verbeteren
 
We leggen de lat hoog. De afgelopen periode is er een stevige focus geweest op het financiële beleid van de organisatie. Daar is niets mis mee, maar goed onderwijs vraagt om meer. Wat te denken van de kwaliteit van het geboden onderwijs? Het voorzien in een uitdagende leer- en werkomgeving? En goed personeelsbeleid? De maatschappelijke functie van scholen? Ook daartoe heeft het College van Bestuur een belangrijke opdracht. Een ander belangrijk aandachtspunt is natuurlijk de verkenning naar bestuurlijke samenwerking. Naast haar rol als toezichthouder heeft de Raad van Toezicht ook een belangrijke taak als sparringpartner van het College van Bestuur.

Lees meer...
                                                                                                                                          

Het imago van het onderwijs

Het onderwijs staat momenteel niet onder een gesternte van een brede maatschappelijke waardering en steun....   september 2012  

Lees meer ...

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl